1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på www.twob.dk
Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure

Kunden bestiller via hjemmesiden www.twob.dk. Ved bestilling åbnes et nyt vindue hvor den videre procedure foregår via Paypal.
Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Kunden har afgivet en ordre. Sælger vil snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Ethvert køb og brug af Twob’s produkter er på eget ansvar og TwoB hæfter ikke for eventuelle skader. 

2.2 Faktura

Sælger sender en faktura af sted sammen med ordren.

3. Priser og betaling

3.1 Priser og valuta

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger

Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med bankoverførsel

Betaling kan i visse tilfælde ske ved bankoverførsel. twoB I/S’s bankoplysninger er angivet på fakturaen som tilsendes sammen med varerne.

3.4 Forsinket betaling

Beløbet forfalder til betaling 8 dage efter afsendelse af varen hvis andet ikke er angivet på fakturaen.

Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4. Levering

4.1 Leveringssted og måde

Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma.

4.2 Leveringstid

Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-8 hverdage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5. Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret

Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuldreturret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

1. selv returnerer varen på Sælgers returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen,

2. indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket)

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

5.2 Returnering

Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres. Endvidere skal angives kundens navn, adresse og ordrenummer.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen.

Kunden betaler for samtlige omkostninger for returnering.

5.3 Returadresse

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

twoB I/S
Augustvej 18
2860 Søborg
ATT: Beway Bakir – fortrydelse/reklamation

eller

Tlf. +45 3077 5257 / +45 5362 1496
E-mail twob@twob.dk

Venligst oplys dit ordrenummer ved returnering

6. Fejl og mangler

6.1 Generelt

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 Reparation og omlevering

Såfremt varen indenfor 14 dage viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

1. afhjælpning af manglen,
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3. et passende afslag i købesummen eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.3 Ansvar

Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7. Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

7.2 Markedsføring

Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.3 Håndtering af persondata

twoB indsamler kun de data du selv har givet os i forbindelse med gennemførsel af en ordre. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer og e-mail.

Personoplysninger bruges til at implementere den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med (ordreforsendelse samt ordrebekræftelse). Oplysningerne kan derudover bruges til at sende dig tilbud på vores produkter.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på: twob@twob.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold Persondataloven.

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har derfor en aftale med Paypal, som er en af verdens førende udbydere af betalingsløsninger, om at opbevare dine data sikkert og fortroligt. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
De oplysninger som vi gemmer er: Navn, email adresse og post adresse.

8. Andet

8.1 Forbehold for trykfejl m.v.

Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.2 Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10. Oplysninger om Sælger

twoB I/S
Cvr-nr. 34 37 93 27
Augustvej 18
2860 Søborg
Danmark
Tlf. +45 3077 5257
twob@twob.dk